Ochrana netopýrů

 

 

                Pokud má být ochrana netopýrů účinná, je nutné především se zaměřit na ochranu významných biotopů pro netopýry, míst či úkrytu významných pro jejich život a vývoj, zejména těch, která mají nenahraditelný význam z hlediska rozmnožování, rození a výchovy mláďat, k zimování. V letošním roce jsme se zaměřili na zabezpečení zimovišť, kde jsme volili ty lokality, které nejsou v současné době řešeny jiným projektem na zabezpečení ze strany MŽP (jedná se o projekt zabezpečení opuštěných důlních děl v Libereckém kraji, řešený geologickým odborem MŽP).

Zabezpečení zimovišť

V roce 2000 byla řešena zabezpečení dvou zimovišť. První z nich je Cechovní štola II. Její zabezpečení bylo vyřešeno vsunutím vysokopevnostní trubky (o délce 1,5 metrů a vnitřním průměru 80 cm) do ústí štoly a jejím dozděním, aby jí nebylo možné snadno odstranit. Do trubky je osazená průletná mříž s revizním uzamykatelným otvorem. Motýlkový zámek je chráněn před páčením, umístěným na vnitřní straně mříže v kovové trubce. Dále u této štoly byla provedena obnova pažení vstupní části pro zajištěná její stability, zamezení opadu stropů a pro bezpečnostní ochranu osob provádějící inventarizaci. Jako druhé zimoviště je řešení zabezpečení na lokalitě Nedobytná jeskyně. Pro velkou technickou a časovou náročnost je zabezpečení této lokality nedokončeno a nachází se ve stádiu rozpracovanosti. Zatím je lokalita chráněná průletnou mříží na horním vchodu a zakládkou vchodu spodního. Na základě ústní dohody vypracovala za úplatu ZO ČSS 4-01 Liberec podrobný projekt zabezpečení spodního vchodu plechovými vraty. Projektová dokumentace obsahuje 31 výkresů (viz pět z nich v příloze) a 4 listy rozpisu materiálu. Uvedená organizace dodala i část materiálu (tabule plechu tl. 6 mm, některé táhla a kompletní střední závoru). Protože systém zabezpečení je bezzámkový a uzavírání vrat je řešeno speciální mechanickou odnímatelnou klikou, byla, z důvodu utajení funkce mechanizmu, zadána výroba samotných vrat jedné firmě a mechanické kliky druhé. Samotná instalace vrat na místě určení a jejich dozdění provedeme opět ve spolupráci se ZO ČSS 4-01 v květnu roku 2001.
V roce 2001 i když nám zbývalo jen málo finančních prostředků o proti původnímu plánu se podařilo různými úspornými opatřeními (volba slabší materiálu, jednoduší konstrukce, bezplatné provedení projekčních prací,....) uzavřít obě plánované lokality. Jednalo se o Loupežnickou jeskyni a Úzkou jeskyni. Ze zbylých prostředku jsme provedly opravu uzávěry na Šachetním vrchu, Podtraťové štole, Panenské Hůrky-Vodní štoly a Cechovní štoly II.(jednalo se o opravy přeřezaných části a drobné betonáže vše do 3.000,- Kč).
Pro rok 2002 bylo naplánováno provést zabezpečení technické štoly v Pekle- Proseč n.N a rekonstrukce uzávěry na Cechovní štole. Obě tyto akce úspěšně proběhly. Bohužel uzávěra v Pekle byla záhy vypáčena a v roce 2003 si vyžádá opravu a další úpravy znesnadňující další vypáčení. Dal byli opraveny poškozené uzávěry na lokalitách Cechovní štola II, Rokytka I, Potratová štola a Hanychovská jeskyně. Na poslední jmenované se budou provádět v roce 2003 úpravy pro znesnadnění jejího vypáčení .

Oplocenbí šachty na Důlním vrchu

     

Plotová zábrana nad vchodem do dědíční štoly na Důlním vrchu

     

Nově osazena uzavera na Loupžnické jeskyni

Nově osazena uzavera na Úzké jeskyni

Ochrana letních kolonií

                V této oblasti jsme prováděli pouze dohled nad způsobem probíhajících prací při opravě střechy na kostele sv. Jana Křtitele ve Zdislavě, kde je letní kolonie druhu Myotis myotis (netopýra velkého). V rámci ochrany netopýrů jsme počátkem roku 2002 na lokalitě umístili linoleum pro snadnější úklid trusu. Tento úklid též osobně provádíme. Do budoucna se chytáme takto zabezpečit letní kolonie v Českém Dubu, v Bělé pod Bezdězem, v Chřibské a v některých dalších.