Odborná činnost sekce „NETOPÝR“.

      Vizuální sčítání netopýrů na zimovištích a letních koloniích. Odchyt netopýru před vchody do jeskyní , štol a v jiných místech (od roku 1999 v útlumu ).Vyvěšování netopýřích budek a jejich následná kontrola (další budky nebudou vyráběny a vyvěšovány jelikož jejich ekologický přínos je nulový a v našich podmínkách je to jen mrhání penězi a časem). Zabezpečování zimních úkrytu . Poradenská služba veřejnosti při pro ní nečekaném setkání s netopýry (Evropská noc pro netopýry). Přednášky , populární články nebádající k ochraně přírody. Detektorování hlasu netopýru. Spolupráce s orgány Státní ochrany přírody. Příprava vyhlášení přírodních památek Velká Basa a Panský lom což jsou bezesporu pro netopýry sociálně nejvýznamnější lokality Ještědského hřbetu (Zejména období páření a zimování ).

Mapa s biologickou sítí

Vymezení a členění sledovaného území

    Výzkum bude probíhat na území okresu Liberec a Jablonec n/N s vypuštěním území CHKO Jizerské hory, okrese Česká Lípa a Semily. Část okresu Liberec byla zpracována v rámci realizace projektů "Komplexní chiropterologický průzkum ještědského hřebene a okolí" ( Výzkum byl zaměřen na přírodní park Ještěd) , a projektu "Chiropterofauna Liberce"(se zaměření na městkou aglomeraci). Územím řešeným v rámci těchto projektu bude i nadále sledováno , přičemž bude snížena intenzita výzkumu na úroveň kontrolní inventarizace ( víz. níže v metodice ) . Pro účely výzkumu používáme základní biologickou síť , kterou pro potřeby výzkumu dělíme na 16 stejných čtverců , s vyjímkou Frýdlantska , Českolipska a Semilska, kde bude základní biologická síť dělena jen na čtyři čtverce.

Cíl projektu

    Inventarizace netopýru na Liberecku. Zjištění rozšíření a výskytu jednotlivých druhů , případně i jejich migrací. Na základě těchto poznatku po vyhodnocení zaujmout ochranářská opatření k zajištění stabilního stavu biotopu významných pro netopýry a tudíž i stability jejich stavu.

    Jako hlavní metodu hodlám využít detektorování hlasu netopýru ( umožňující určit většinu druhů nebo skupinu několika druhů a postihnout zda v době detektorování využívají zkoumaný biotop k přeletům , lovu nebo velmi vzácně lze i nalézt tímto způsobem i letní kolonii )., kombinované s netováním a vizuální kontrolou letních a zimních kolonií.

Detektorováni:(moderní metoda sledování a určování jednotlivých druhů podle hlasu převedeného do slyšitelného spektra detektorem)

     V každém výše uvedeném čtverci proběhne jeden, buď to bodový , nebo liniový transekt , vedený tak aby postihl všechny významné biotopy v daní oblasti. Získané výsledky budou kvalitativně a kvantitativně zhodnoceny. V oblasti Hrádek n./N -Bílý Kostel proběhne bodový autoransekt podél toku Nisy , který je obdobně již zpracován na území města Liberce , s velmi zajímavými výsledky.

Netting:

      nebolí odchyt netopýru do japonských nárazových sítí nebo nárazové klece , které pro svůj charakter radikálně ovlivňující život netopýrů , využíváno jen v období přeletů (tj. srpen až listopad) u vchodů do podzemních prostor mající v daném období sociální význam , často i v zimním období sloužící jako zimoviště. Dále na vhodných místech kde lze očekávat přelety netopýru v letním období na loviště a zpět (např. hráze rybníku , .) a pro případné přesné určení jednorázově u výletu letních kolonií.
Na známých lokalitách v přírodním parku Ještěd , provedeme kontrolní odchyt, konkrétně to jsou jsou Velká Basa, Vápenice, Hanychovská jeskyně, Křížany, Loupežnická jeskyně, Západní jeskyně.

Letní a zimní kolonie :

     Pro velkou citlivost netopýrů na zásah do letních i zimních kolonií bude výzkum omezen jen na vizuální sčítání . Jelikož v dané oblasti je známo málo letních kolonií poku3íme se o vyhledání dalších , ty nejvýznamnější (např. kostel ve Zdislavě obsazený druhem Myotis myotis) budeme pravidelně monitorovat. Známé zimní kolonie se budou nadále sčítat (Konkrétně Malá Basa , Liščí jeskyně , Hanychovská jeskyně , Rokytka , Cechovní štola , štola na Očí hoře , Panenská hůrka-vodní ,Západní jeskyně a sklepy hradu Grábštejna) a to dvakrát do roka. Nové budeme vytipovávat a vyhledávat.

Měření délky předloktí


Odečítání kroužku

Předpokládaný přínos

Zmapování výskytu netopýru a následná aplikace všech možných forem jejich ochrany.Výzkumy v roce 2000   Výzkumy v roce 2001   Výzkumy v roce 2002