SEKCE OCHRANY PŘÍRODY:


ÚČAST VE SPRÁVNÍCH ŘÍZENÍCH:
       36/02 ZO ČSOP se v souladu § 70 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny pravidelně účastní správních řízení , při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.  Jedná se o správní řízení zahajovaná následujícímí orgány ochrany přírody: Správa CHKO Jizerské hory,  Ministerstvo životního prostředí ČR, Magistrát Města Liberec, Městský úřad GFrýdlant v Čechách, Krajský úřad Liberec a Obvodní báňský úřad Liberec.  Ke všem příslušným oznámení výše uvedených úřadů o zahájení řízení jsou nejdrříve  vyžádány potřebné informace o jejich závažnosti. Ve vybraných případech, kdy se jedná o závažné ohrožení zájmu ochrany přírody se dle zákona č. 114/1992 Sb. 36/02 ZO ČSOP účastní řízení nebo jsou dány připomínky s vyjádřením k uvedenému správnímu řízení. Základní organizaci zastupuje předseda J. Škoda a po zplnomocnění D. Horáček.

ÚDRŽBA NAUČNÝCH STEZEK:
       Sekce ochrany přírody 36/02 ZO ČSOP se nadále věnuje údržbě naučné stezky"Oldřichovské skály a háje", která byla vybudována v letech 1986-89 členy ZO ve spolupráci s OV ČSOP v Liberci, Správou CHKO Jizerské hory, aktivem Stzráže přírody, oddílem Mladých ochránců Jizerských hor a.j. V roce 1999 proběhla generální rekonstrukce stezky za finanční podpory Ministerstva životního prostředí. V současné době probíhají každoroční pravidelné opravy dřevěných chodníků a mostů a jejich impregnační nátěr. Pravidelně jsou odstraňovány padlé stromy a 2x ročně je proveden úklid odpdaků členy MOP. Údržbu stezky finančně podporuje Správa CHKO Jizerské hory jako provozovatel stezky.
 
Druhé naučné stezce "Fojtecké tisy", o kterou se ZO ČSOP stará, byla vybudována v PP Pod Dračí skálou v letech 1979-80 členy oddílu Mladých ochránců Jizerských hor jako tehdejší čs. dětská naučná stezka. V letech 1994 a 1998 proběhla její rekonstrukce. Další údržba stezky v současnosti neprobíhá vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním poměrům na přilehlých pozemcích. V roce 2003 však členové 36/02 ZO ČSOP provedli kompletní rekonstrukci oplocení PP Pod Dračí skálou. Byl stržen starý laťový plot a byl vybudováno celkem 420 nového drátěného oplocení, zároveň byly postaveny 2 nové přelezky pro naučnou stezku a nová vstupní branka. 

MANAGEMENT ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ:
Členové ZO se podílejí na různých managementových činnostech ve zvláště chráněných územích CHKO Jizerské hory. Jedná se o obnovu pásového značení rezervací, údržba turistických chodníků, výstavba individuální ochran dřevin, sběr semenného materiálu, údržba vodních tůní pro čolky, mapování a likvidace invazních rostlin (křídlatka, netýkavka), kosení rákosin na mokřadních plochách v bývalém vojenském prostoru Ralsko, likvidace náletových dřevin, záchranné transfery mravenišť atd.

PORADENSTVÍ
36/02 ZO ČSOP poskytuje prostřednictvím svého předsedy telefonické poradenství ve věcech ochrany přírody pro občany - např. kácení stromů, poradenství při oznamování přestupků, černých skládek atd.
 Mailujte na: csopschkojh@volny.cz